a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ຄວາມຝັນອັນໜ້າຢ້ານກົວ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 12:52 pm
December 1, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,527 ຄັ້ງ

ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງຝັນນັ້ນໄດ້ ເພາະມັນຊ່າງສັບສົນ ແລະເປັນຄວາມຝັນອັນດຳມືດທີ່ຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຊ່າງໜ້າອາຍຫຼາຍຫາກຈະເປີດເຜີຍອອກມາ … ໃນຝັນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນຍິ່ງ ປານດັ່ງໜຶ່ງວ່າເກີດເຫດອັນຮ້ອນໃຈເຖິງທີ່ສຸດກັບຕົນເອງ…

ມັນເປັນຝັນຕອນກາງເວັນ ແຕ່ກໍ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດຫຼາຍພໍສົມຄວນ

ຂໍຢ່າໃຫ້ເກີດດັ່ງໃນຝັນເລີຍ ຕ້ອງພະຍາຍາມຂົ່ມຈິດໃຫ້ໄດ້


ຄວາມກັງວົນຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຝັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:51 am
November 23, 2008
ໃນໝວດ ສົນທະນາ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,513 ຄັ້ງ

ໄລຍະຫຼາຍມື້ມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະຝັນ ຝັນແຕ່ເລື່ອງຊ້ຳ ໆ ກັນ ກ່າວຄືເປັນໄປໃນກໍລະນີດຽວກັນ ໃນຝັນຕ່າງ ໆ ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າມີເລື່ອງເກີດຂຶ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ຕົນຢ້ານວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຈິງ ແຕ່ມັນບໍ່ເກີດ ມັນພັດໄປເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມຝັນ ນີ້ເປັນສາເຫດມາຈາກຄວາມຄຶດໃນເວລາຕື່ນ ຄົນເຮົາຄຶດ ໆ ໆ ແລ້ວກໍ່ຄຶດ ຈາກນັ້ນມັນຄຶດບໍ່ອອກ ມັນກໍ່ເກັບໄປຝັນ ຝັນແບບນີ້ສ້າງຄວາມທຸກໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ຍັງກ່ອນ ມັນຍັງມີຂໍ້ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຝັນນັ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຈິງ (ທີ່ບໍ່ຈິງ) ວ່າເລື່ອງທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງບໍ່ດີຫຼາຍກວ່າເລື່ອງດີ ເພາະຖ້າເປັນເລື່ອງດີ ເຮົາກໍ່ບໍ່ໜ້າຈະໄປກັງວົນຫຍັງຫຼາຍ. ຂໍ້ດີຂອງການຝັນແບບນີ້ກໍ່ຄື ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວິທີຮັບມືກັບມັນ ໃນຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າພົບວ່າ ຕົວເອງພະຍາຍາມຫາທາງແກ້ໄຂ ຮວມເຖິງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຝັນນັ້ນ ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຈິງພາຍໃນຈິດໃຈວ່າ ຮອດເວລາທີ່ເກີດເລື່ອງບໍ່ດີຂຶ້ນແລ້ວ ເຮົາຈະສະແດງອອກແນວໃດນັ້ນເອງ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard