a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ໄຟໄໝ້

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 7:41 am
July 12, 2008
ໃນໝວດ ໃນຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,700 ຄັ້ງ

ເກີດຄວາມຈິດຕົກຢ່າງແຮງກ້າ ໄປຝັນວ່າຫລັງຈາກກັບບ້ານແລ້ວປະກົດວ່າ ໄຟໄຫມ້ຫມົດເລີຍ ແຕ່ແປກ ໃນຄວາມຝັນ ເປັນຄ້າຍດັ່ງວ່າ ໄໝ້ສະເພາະຫ້ອງນັ້ນຫ້ອງດຽວ ແຕ່ກັບມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືໜຶ່ງວ່າຫມດສິ້ນແລ້ວທຸກຢ່າງ

ຕາມຕຳລາເພິ່ນວ່າ ຝັນເຫັນໄຟ ຫຼືໄຟໄຫມ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອນເນື້ອຮ້ອນໃຈເປັນຍິ່ງ ໃຫ້ແກ້ຝັນໂດຍກັບແມ່ນ້ຳ ຫຼືໃຊ້ນ້ຳເປັນເຄັດໃນການດັບໄຟເສຍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຮ້າຍ ຫຼືເຫດການຮ້າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນລ່ວງຫນ້ານັ້ນມີອັນບັນເທົາລົງໄປ

ແຕ່ວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ເຫັນໄຟເລີຍ ເຫັນແຕ່ພຽງວ່າຫ້ອງນັ້ນຖືກໄຫມ້ໄປແລ້ວ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard