a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ປ່າ ນ້ຳຕົກ ແລະການບວດ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 2:25 pm
August 2, 2008
ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບຝັນ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 4,677 ຄັ້ງ

ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະມີຄວາມຝັນຊ້ຳ ໆ ກັນໃນເລື່ອງຄ້າຍ ໆ ກັນຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄັ້ງ ໃນຝັນເຫລົ່ານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນໃນສະຖານທີ່ ແລະເຫດການໂດຍລວມ ນັ້ນຄືຈະຕ້ອງມີອົງປະກອບຢູ່ ໓ ຢ່າງຄື:

໑. ເປັນເຫດໃນປ່າ ຫຼືຕ້ອງເດີນທາງເຂົ້າປ່າໃຫຍ່
໒. ນ້ຳຕົກ ຫຼືແຫລ່ງນ້ຳໃຫຍ່ ຮວມເຖິງການໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ຳອັນກວ້າງໃຫຍ່
໓. ການບວດ ທັງຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການບວດ ແລະດຳເນີນໄປເພື່ອການໄດ້ບວດ

ຝັນເຫລົ່ານີ້ ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳ ໆ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ບາງເດືອນອາດຈະຝັນເລື່ອງຄ້າຍ ໆ ກັນເຖິງ ໓ ຄັ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຄິດຫາເຫດຜົນວ່າ ເຫດໃດໜໍ ຄວາມຝັນເຊັ່ນນີ້ຈຶ່ງມີມາແກ່ເຮົາໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອາດຈະເປັນເພາະຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຫລາຍ ໑ ອາດຈະເປັນເພາະເຄີຍພົບເຫດການເຊັ່ນນີ້ມາກ່ອນ ໑

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຫດຂອງຜົນກໍ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ປະກົດໃຫ້ຮູ້ເທື່ອ ແຕ່ກໍ່ຄິດວ່າ ຈະລອງທົດສອບບາງຢ່າງເບິ່ງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ເຖິງເຫດແຫ່ງຝັນເຫລົ່ານີ້ກໍ່ເປັນໄດ້


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard