a blog of my dreams

ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ


ທາງຊັນ

ຂຽນໂດຍ au8ust
ເມື່ອ 6:31 am
June 2, 2008
ໃນໝວດ ຄະຕິ
no comments ຖືກເປີດອ່ານແລ້ວ 1,713 ຄັ້ງ

ຮູ້ສຶກວ່າ ໄລຍະນີ້ຝັນແປກຂຶ້ນ ແນວວ່າ ກໍ່ບໍ່ແປກໃນມຸມມອງຂອງຄວາມເປັນຈິງ ກ່າວຄື ການລົງຕ່ຳນັ້ນລົງງ່າຍ ເພາະໂລກນີ້ປຽບດັ່ງທາງຊັນ ຄວາມຊົ່ວນັ້ນເຮັດໄດ້ງ່າຍ ເພາະເປັນທາງໄຫລລົງຕ່ຳ ເປັນຖານະທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຫາກແຕ່ການຈະເຮັດຄວາມດີນັ້ນ ປຽບດັ່ງການຂຶ້ນທາງຊັນ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ຍາກ ບຸກຄົນບາງຄົນໃນໂລກນີ້ ຍອມປ່ອຍກາຍປ່ອຍໃຈ ໃຫ້ຕົນໄຫລລົງສູ່ທີ່ຕ່ຳ ແຕ່ບຸກຄົນບາງຄົນໃນໂລກນີ້ ກໍ່ອຸທິດກາຍໃຈ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຫລລົງຕ່ຳ ແຕ່ພະຍາຍາມຂຶ້ນທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ ຂັດເກົາສັນດານແຫ່ງສັດໂລກອອກຖິ້ມ ເພື່ອຕົນຈະຫມົດສິ້ນຄວາມເກີດໃນພາຍຫນ້ານັ້ນແລ

ມີທາງໃຫ້ເລືອກພຽງສອງທາງ ຄືຂຶ້ນ ແລະລົງ ຈະເລືອກທາງໃດຫນໍ


 
 

about this

ເຖິງຈະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາ ແຕ່ກໍ່ຢາກຂຽນ ໕໕໕ ຢາກບັນທຶກຄວາມຝັນບາງຢ່າງຂອງຕົວເອງໄວ້ reference ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນ ໒໐ ປີຂ້າງຫນ້າ ກັບມາອ່ານ ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເພາະວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກທົດສອບ ແລະບັນທຶກຜົນ 😉

ຫມາຍເຫດ: ບລັອກນີ້ອາດຈະຫາສາລະບໍ່ໄດ້ ແລະຕ້ອງໃຊ້ວິຈາລະນະຍານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການອ່ານ


fineprint
ຄວາມຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃຊ້ Wordpress.
ທີມ "GothamNights" ອອກແບບໂດຍ EvanEckard